29 juni 2016

Visie Vereniging Weesperzijdebuurt

Inzet en uitgangspunten Vereniging Weesperzijdebuurt

Inzet

De Vereniging Weesperzijdebuurt is er voor alle bewoners ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht

Als belangenvereniging zetten wij ons in om de Weesperzijdebuurt aangenaam, aantrekkelijk en leefbaar te houden. De Weesperzijdebuurt wordt – in lijn met de ontwikkeling in heel Amsterdam – weliswaar steeds drukker, maar blijft voor ons primair een woonbuurt. Verschillende belangen gaan schuren en gaan – als we niets doen – steeds meer en vaker botsen. Wij willen niet krampachtig nieuwe ontwikkelingen tegenhouden. Integendeel, we staan open voor nieuw gebruik van gebouwen en van de openbare ruimte, maar willen wel waken voor mogelijke negatieve gevolgen voor de bewoners en ondernemers in de buurt.

De visie- en beleidsuitgangspunten hebben betrekking op het gebied waar de vereniging zich op richt, namelijk de strook tussen enerzijds Weesperzijde (inclusief water) en Wibautstraat en anderzijds tussen Burmanstraat en Schollenbrugstraat.

Met onze inzet en beleidsuitgangspunten kijken we naar morgen en overmorgen. We willen ons ook op de verdere toekomst richten. We zetten ons in voor een leefbare buurt en de buurt is immers deel van de wijk, de stad, van een samenleving in verandering.

Leidend hierin is het besef dat er niet zoiets bestaat als grenzeloze groei. Of het nu gaat om het gebruik van grondstoffen, de economie of het consumeren. Als vereniging willen we ook op buurtniveau bijdragen aan toekomstgerichte veranderingen door in te zetten op hergebruik en circulair, op flexibiliteit en kleinschalige oplossingen, op delen en waardecreatie. Dit kunnen we onder meer concreet gestalte geven bij thema’s als bij energie (bronnen, gebruik), water, mobiliteit en materialen.

Uitgangspunten (periodiek te actualiseren)

Horeca en terrassen

De horeca in de buurt is afgelopen jaren substantieel toegenomen. Dit leidt tot een grote druk van mensen, tweewielers en auto’s.

 1. We streven er naar het aantal horecavergunningen in de Weesperzijdebuurt niet verder uit te breiden door handhaving van het bestemmingsplan (Weesperzijde gemengd gebied, zijstraten woongebied, Wibautstraat horecabestemming).
 2. Geen uitbreiding van bestaande terrassen en geen vergunningen voor nieuwe terrassen, met uitzondering van de Wibautstraat, conform het bestemmingsplan.
 3. Ten aanzien van overlast dienen belangen van bewoners en direct omwonenden te worden gerespecteerd.

Openbare ruimte

 1. Intensieve betrokkenheid en medezeggenschap van de buurt bij concrete plannen van de gemeente inzake de inrichting, het gebruik en het beheer van de openbare ruimte in de buurt, zoals het principeprofiel Weesperzijde.
 2. Behoud van het groene karakter van de Weesperzijde (en zijstraten). Dit betreft zowel het kijkgroen (als bomen) als het gebruiksgroen (recreatie, kinderen, honden). Dit vergt ondermeer een goed bomenplan.

Verkeer en vervoer

De parkeerdruk van auto’s is de laatste jaren substantieel toegenomen, is nu feitelijk te hoog en gezocht moet worden naar oplossingen.

 1. Overal waar nieuw wordt gebouwd dienen (gebouwde/inpandige) fiets- en autoparkeerplaatsen te worden gerealiseerd.
 1. Parkeerplaatsen op het maaiveld kunnen vervangen worden door gebouwde parkeervoorzieningen, echter alleen als deze daadwerkelijk 1:1 worden gecompenseerd binnen een straal van 250 meter.
 2. Weesperzijde wordt door de gemeente aangemerkt als fietsstraat. Wij beogen veiligheid voor alle verkeersdeelnemers en een juiste balans tussen ruimte voor voetgangers, fietsers, scooters, een goede autobereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden;
 3. Fietsparkeren rondom horeca is nu al een probleem; nieuwe oplossingen nabij deze horecaconcentraties moeten verlichting geven.

Water- en oevergebruik

 1. Intensieve betrokkenheid en medezeggenschap van de buurt bij beleid en ontwikkelingen inzake water en oevergebruik
 2. Streven naar open zichtlijnen naar de Amstel vanuit de zijstraten en verdunning van het aantal woonschepen, met respect voor belangen van huidige woonbootbewoners en alleen op vrijwillige basis.
 3. Oevers grenzend aan woonboten zijn publiek domein en ons streven is dat deze ook publiek beheerd worden.
 4. Gebruik van de loswal bij mooi weer vergt intensief beheer, toezicht en schoonmaken door gemeente en plaatsing van voorzieningen als urinoirs

11 juli 2016