6 oktober 2015

Oprichting

 

 

Onze vereniging is opgericht 30-05-1988

Naam:
Belangenvereniging Weesperzijdestrook

Artikel 4

Doel:

“De behartiging van belangen op het gebied van wonen, werken, sport en recreatie, vervoer en verkeer, parkeren, ruimtelijke ordening en milieu, culturele voorzieningen
(”de buurtbelangen”), welke volgens besluit van de algemene ledenvergadering en/of volgens
(met inachtneming van eerdere besluiten hierover door de algemene vergadering genomen)
besluit van het bestuur gemeen zijn aan een voldoende aantal buurtbewoners en andere belanghebbenden;
als “buurt” geldt in deze statuten de omgeving van de Weesperzijdestrook in Amsterdam in de ruimste zin”