23 april 2017

Zienswijze Thonik gebouw update (22-04-’17)

LAAT VAN U HOREN
De inspraak inzake het bestemmingsplan voor de bouwplannen op Wibautstraat 130 (hoek Grensstraat) Thonik-gebouw”  in het Dagelijks Bestuur is inmiddels geweest.
Enkele buurtbewoners en de vereniging hebben ingesproken, de vereniging met name over de voorgenomen horeca in het Thonik-gebouw. In het bestemmingsplan is namelijk opgenomen dat er een horeca-categorie 1 of categorie 4 in het pand mag komen. Categorie 1 betreft een zaak met dagopenstelling (bijvoorbeeld broodjeszaak), categorie 4 met avond/nachtopenstelling (bijvoorbeeld café-restaurant). Aangezien het in de Wibautstraat komt (dit is horecagebied) mag het met een eventuele categorie 4 in het weekend zelfs tot 03.00 uur open blijven. Wij zijn hier sterk op tegen, aangezien het pand op de hoek van een woonstraat komt en er bovendien rond deze locatie al een grote concentratie horeca zit met nachtopenstellingen (bijvoorbeeld de diverse horecafuncties in Volkshotel).

Helaas is het plan 1 op 1 aangenomen door het Dagelijks Bestuur.

De volgende inspraakmogelijkheid is nu in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening en daarna in Centrale Stad in de gemeenteraadsbijeenkomst.

U kunt ook alleen als toehoorder in de zaal aanwezig zijn. Komt u vooral en laat  uw stem horen!
Zie de mail hieronder van Jaap Have de projectleider van gemeente Oost op dit bouwproject;

“Beste allen,

Ik heb een verkeerde datum van de behandeling van het bestemmingsplan in de raadscommissie RO doorgekregen en aan u doorgegeven. De juiste datum is:

Raadscommissie RO 24 mei 2017. Hierbij moet worden aangetekend dat dit onder voorbehoud is, omdat de raadscommissie zelf over haar agenda gaat

De behandeling in de gemeenteraad blijft 7/8 juni 2017.

Voor de Raadscommissie vergadering kunt u zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden om in te spreken. Dit kan via de website van de gemeente Amsterdam. Hieronder vindt u de link naar deze website:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/contact/basismailforms/aanmelden_om_in_te/

Met vriendelijke groet,

Jaap Have, Projectleider, Voorzitter OC, Stadsdeel Oost, Gemeente Amsterdam

T 020 2535347

M 06 12646621

J.Have@amsterdam.nl


Update: inspraak Thonik-gebouw Wibautstraat 130 is verzet.
 
De inspraak over bestemmingsplan Wibautstraat 130 in de vergadering van de Bestuurscommissie Oost op 31 januari is vanmiddag onverwacht verzet naar de vergadering van dinsdag 14 februari a.s. (19.30 uur) Wij zullen dan (alsnog) gaan inspreken.

Thonik-gebouw Wibautstraat 130 hoek Grensstraat

Sinds juli 2016 ligt er een aanvraag voor een vergunning om het bestemmingsplan te wijzigen voor een te bouwen pand op hierboven genoemde locatie. Dit is de nu lege hoek op het trottoir, recht tegenover de plek waar momenteel het Matrix-pand wordt gebouwd.

Voor de onderste twee bouwlagen wordt een horeca-vergunning aangevraagd. Dat betekent dat er een café of restaurant kan komen, wellicht met terras. Er komt geen parkeervoorziening, terwijl dit wel verplicht is voor dergelijke nieuwbouw. Het is nu nog onbekend welke functie(s) er verder in het pand zullen komen, hoe het pand er uit zal gaan zien, en hoe het zich verhoudt tot de huizen in de Grensstraat.

De vereniging heeft een zienswijze ingediend, evenals veel mensen uit de Grensstraat. 

De Nota van beantwoording en het gewijzigde bestemmingsplan Wibautstraat 130 zal op dinsdag 31 januari 2017 besproken worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van stadsdeel Oost. De vergadering start om 19.30 uur.

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur hebben de indieners van een zienswijze de mogelijkheid tot inspreken.

U kunt ook alleen als toehoorder in de zaal aanwezig zijn. 

Komt u vooral en laat  uw stem horen!

_______________________________________________________

Ingekomen bericht (02-02-2017)

Beste geïnteresseerden in het project op de locatie Wibautstraat 130 naast Grensstraat 45,Ik kreeg vandaag de volgende mededeling:

Uitstel behandeling Bestemmingsplan Wibautstraat 130 en HUP 2017-2018

Omdat er nog meer punten op de agenda zijn waarvoor zich (een aantal) insprekers hebben aangemeld en omdat hij recht wil doen aan het inspreken, heeft het DB gekeken naar welke onderwerpen twee weken uitgesteld kunnen worden. Daar kwam uit dat de punten “Bestemmingsplan Wibautstraat 130” en “Handhavingsuitvoeringsplan 2017-2018” niet dermate spoed hebben, dat ze vanavond behandeld zouden moeten worden. Om die reden is besloten die punten uit te stellen naar de vergadering van 14 februari a.s.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Groet,

Jaap Have, Projectleider, Voorzitter OC, Stadsdeel OostBeste omwonenden van Wibautstraat 130
(hoek Grensstraat/Wibautstraat),
Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord/gelezen ligt er momenteel een aanvraag voor een vergunning om het bestemmingsplan te wijzigen voor een te bouwen pand op zojuist genoemde locatie. Dit is de nu lege hoek op het trottoir, recht tegenover de plek waar momenteel het Matrixpand wordt gebouwd. Voor de onderste twee bouwlagen wordt een horeca-vergunning aangevraagd. Dat betekent dat er een café of restaurant kan komen, wellicht met terras. En er komt geen parkeervoorziening, terwijl dat wel verplicht is.

Het is nu nog onbekend welke functie(s) er verder in het pand zullen komen, hoe het pand er uit zal gaan zien, en hoe het zich verhoudt tot de huizen in de Grensstraat.

De vereniging zal een zienswijze indienen, evenals veel mensen uit de Grensstraat. We raden u aan hetzelfde te doen: dit is de enige en laatste kans om te reageren. En alleen indieners van een zienswijze worden door de gemeente in de gelegenheid gesteld om in latere fase bezwaar te maken.

U kunt een zienswijze indienen voor 29 juli a.s., gericht aan;

Directeur Ruimte&Duurzaamheid
t.a.v. team Oost/Zuidoost
mevrouw B. de Jonge
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
Het ontwerp-bestemingsplan vindt u op:
Via “een plan bekijken” gaat u naar “bestemmingsplannen” en vervolgens klikt u op “ID”, er wordt dan gevraagd naar het identificatienummer. Dat is: NL.IMRO.0363.M1513BPSTD-OW01
Hieronder vindt u alvast een uitstekende zienswijze van een lid van de vereniging. Hij is volledig, uitgebreid, en bevat veel argumentatie. U kunt hem als voorbeeld gebruiken, en er argumenten uithalen.
(NB: datum, naam, ondertekening)

VOORBEELD ZIENSWIJZE THONIK GEBOUW

Aan de directeur van Ruimte & Duurzaamheid

t.a.v. team Oost/Zuidoost,

mevrouw B. de Jonge

Postbus 2758

1000 CT Amsterdam

Amsterdam, … juli 2016

Betreft: zienswijze ontwerp bestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststellen hogere waarden Wibautstraat 130

Geachte mevrouw De Jonge,

Hierbij dien ik een zienswijze in over bovengenoemd onderwerp.

Algemeen

In de inleiding (1.1) valt meteen op dat dit ontwerp bestemmingsplan is geschreven vanuit het perspectief van de Wibautstraat, ik mis volledig de visie vanuit het perspectief van de Grensstraat, een karakteristieke, oorspronkelijke woonstraat met een hechte samenstelling van bewoners. Op de bouwlocatie Wibautstraat 130 stonden oorspronkelijk twee woningen met ingang aan de Grensstraat. Tegenover het plangebied (aan de andere kant van de Grensstraat) worden op dit moment nieuwe woningen gebouwd. Laten we dan deze karakteristieke uitstraling van de Grensstraat als woonstraat ook behouden en het woon- en leefklimaat van de bewoners optimaliseren met het aanhelen van de Grensstraat aan de oneven-zijde.

Ik vind dus dat er ook vanuit dat perspectief naar het plan gekeken moet worden en dat dit in de inleiding en het gehele bestemmingsplan terug te vinden moet zijn.

Horeca

Daarnaast vraag ik uw dringende aandacht om op grond van de volgende argumenten het ontwerp bestemmingsplan te herzien voor wat betreft het wel of niet toestaan van horeca;

Ik maak ernstig bezwaar tegen het opnemen van horeca 1 t/m 4 in het bestemmingsplan Wibautstraat 130, evenals van categorie 5. Het gebouw ligt aan de Grensstraat, een bewonersstraat, waar horeca alleen maar een last zal zijn, zoals het komen en gaan van mensen, parkeer- en fietsdrukte, overlast van afval op straat, geluidsoverlast van vertrekkende bezoekers, misbruik van muziekvolumes, enzovoort.

Daarnaast is er de afgelopen jaren in onze buurt een zeer ruim aanbod van veel nieuwe horecagelegenheden bijgekomen, denk aan C (voorheen Baut), The Studenthotel met restaurant The Pool, en het Volkshotel met vier buitenterrassen.

Geen onaardige plekken, maar de bewoners ondervinden hiervan veel overlast zoals dronken mensen op straat, wildplassers, en met name overlast van te harde muziek. Daar komt bij dat al deze locaties op de hoeken met zijstraten van de Wibautstraat liggen en het geluid extra luid klinkt en doorgalmt tegen de huizen.

Meer horecafuncties in de directe omgeving van de Grensstraat zijn dan ook niet gewenst.

In de horecanota stadsdeel Oost (2012) wordt gesproken over het inzetten van kwalitatief hoogwaardige horeca, maar voor de een heeft de definitie “kwalitatief hoogwaardig” een andere betekenis dan voor de ander. Deze horecanota stelt ook dat het geen doel is om het horeca-aanbod in Oost sterk uit te breiden. De afgelopen jaren zijn er juist veel nieuwe horecagelegenheden bijgekomen. Als er op Wibautstraat 130 weer een horecagelegenheid komt, ontstaat het gevaar dat het gebied bestempeld wordt als uitgaansgebied waar veel mensen op afkomen, dan is het helemaal niet meer in het belang van de bewoners van de omliggende woonstraten.

Ik pleit er dus voor dat er op deze bouwlocatie, Wibautstraat 130, geen horecavoorzieningen komen in welke vorm dan ook. Alleen voor ondergeschikte horeca (horeca C) zou een uitzondering gemaakt kunnen worden, tenzij er strikte regels handhavingsregels opgesteld worden voor het gebruik ervan.

Bouwplan, functie van het gebouw en straatbeeld

Ik maak mij ernstig zorgen over het definitieve ontwerp van Thonik en vrees dat dit het authentieke straatbeeld van de Grensstraat ernstig zal aantasten. Het ontwerp van Wibautstraat 130 dient zich aan te passen aan de bestaande architectuur van de Grensstraat, zodat het een waardige afsluiting van de oneven-zijde van deze straat wordt.

De bestemming van het plan (2.3.1) stelt dat wonen op alle verdiepingen mogelijk moet zijn, maar ik mis de informatie over het daadwerkelijk creëren van woningen. Ik ben bang dat het gebouw meer voor recreatieve functie bestempeld is en zou willen dat het gebouw voor het merendeel uit woningen zou bestaan.

Graag wil ik dat in het bestemmingsplan Wibautstraat 130 opgenomen wordt dat er minimaal 12 woningen in het plan gerealiseerd worden.

In het programma (2.3.1) wordt beschreven dat het gebouw de gewenste levendige uitstraling naar de stad krijgt, maar “gewenst” is natuurlijk subjectief en discutabel.

Graag zie ik in het bestemmingsplan Wibautstraat 130 opgenomen dat de uitstraling dusdanig is dat het woon- en leefklimaat van de bewoners van de Grensstraat niet aangetast wordt.

De balkons aan de zijkanten van het gebouw moeten niet groter worden dan de bestaande balkons, om zo een vergelijkbare uitstraling van de straat te behouden.

In het programma staat ook dat er aan de noord- , oost-, en westzijde balkons en vluchttrappen zijn toegestaan, maar ik lees op pagina 39 (4.2.5 Geluid) dat het gebouw moet beschikken over een geluidsluwe (stille) zijde en dat dit de westzijde zal zijn.

Om geen geluidsoverlast van bijvoorbeeld rokende mensen op balkons en dergelijke te krijgen op de tuinzijde van de Grensstraat lijkt het mij dan ook dat juist aan de westzijde geen balkons moeten komen. Deze optie dient dan ook niet in het bestemmingsplan opgenomen te worden. 

Aangezien er nog geen bouwtekeningen of sfeerexpressies van het gebouw te zien zijn, behoud ik mij het recht voor om op een later moment met aanvullende bezwaren te kunnen komen wat betreft uiterlijk en invulling van het gebouw.

Parkeerproblemen

Ik maak mij ernstige zorgen over de parkeermogelijkheden in en rondom de Grensstraat met de komst van een nieuw multifunctioneel gebouw. Er worden geen parkeerplaatsen gerealiseerd in het pand en ook geen vergunningen verstrekt. Desalniettemin zullen er mensen met de auto komen die op zoek moeten naar een parkeerplek. De Weesperzijdestrook biedt niet voldoende parkeercapaciteit.

Ik verzoek u mijn bovengenoemde bezwaren en suggesties in het bestemmingsplan Wibautstraat 130 te verwerken. Bij de hoorzitting en eventueel verdere procedures behoud ik me het recht voor om nadere bezwaren in te dienen.

Met vriendelijke groet,

[[naam afzender & adres]]