29 juni 2016

Archief

2017

23 juli

ESTAFETTE DINER AMSTERDAM OOST

“LOPEND VUURTJE”
100 Mensen 100 Dagen 100 Ontmoetingen.

Leer je buurtgenoten uit Oost beter kennen door een estafette-diner.
Hoe werkt het?
Jij gaat bij iemand ergens in Oost thuis genieten van zijn/haar kookkunsten. Daarna komt een andere buurtgenoot uit Oost bij jou thuis eten, dat zijn dus twee ontmoetingen. Degene die bij jou thuis is komen eten, neemt het stokje over door weer voor een ander te koken.

Na 100 dagen wordt Lopend Vuurtje afgesloten door een gezamenlijk slotdiner, waarop een aantal bijzondere ontmoetingen uit de 100 diners worden belicht.

Geef je op voor Lopend Vuurtje:
facebook.com/LopendVuurtjeAmsterdamOost
of:
lopendvuurtjeoost@gmail.com
(hier staat een vergoeding tegenover)

Lopend Vuurtje is een initiatief van het Comité tegengaan van polarisatie. Dit initiatief wordt ondersteund door Stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam.

April 2017

Beste,

Mocht je de promotie voor ons evenement Jij Maakt de Stad! nog niet hebben zien langs komen, nodigen we je via deze weg graag nog van harte uit!Op donderdag 6 april 2017 organiseert De Gezonde Stad het evenement: Jij Maakt de Stad! Het evenement waar je o.a. een inkijkje krijgt in hoe gezond Amsterdam nou daadwerkelijk is op thema’s zoals voedsel, groen, energie, grondstoffen en schone lucht. Maar ook, en dat is nog veel belangrijker, hoe wij als Amsterdammers zelf kunnen bijdragen aan de verduurzaming en vergroening van onze stad. Hiervoor organiseren wij verschillende workshops en geven wij buurtbewoners het podium om hun beste idee voor Amsterdam te pitchen. Samen maken wij de stad!

 Meer informatie over deze avond is te vinden op onze website en onze facebookpagina.
Wij van De Gezonde Stad zouden het erg leuk vinden als je aanwezig bent op deze avond.
Datum & tijd: 19:00-22:30
Locatie: The Student Hotel, Wibautstraat 129, Amsterdam
Laurie Kos

Ingekomen bericht (02-02-2017)

Beste geïnteresseerden in het project op de locatie Wibautstraat 130 naast Grensstraat 45,Ik kreeg vandaag de volgende mededeling:

Uitstel behandeling Bestemmingsplan Wibautstraat 130 en HUP 2017-2018

Omdat er nog meer punten op de agenda zijn waarvoor zich (een aantal) insprekers hebben aangemeld en omdat hij recht wil doen aan het inspreken, heeft het DB gekeken naar welke onderwerpen twee weken uitgesteld kunnen worden. Daar kwam uit dat de punten “Bestemmingsplan Wibautstraat 130” en “Handhavingsuitvoeringsplan 2017-2018” niet dermate spoed hebben, dat ze vanavond behandeld zouden moeten worden. Om die reden is besloten die punten uit te stellen naar de vergadering van 14 februari a.s.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Groet,

Jaap Have, Projectleider, Voorzitter OC, Stadsdeel Oost

 


Weesperzijde Eet! Evenement voor en door buurtbewoners

flyer def

Weesperzijde Eet! is een culturele buurtpicknick georganiseerd voor en door buurtbewoners uit de Weesperzijdestrook.

 

 


De Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook nodigt u uit voor een feestelijke jaarvergadering (buurtfeest/midzomermiddagfeestje) op zaterdag 17 juni 14.30 tot 17.00 op het Swammerdamplein

Met informatie over de buurt, muziek, wat te eten en te drinken en vooral veel plezier. We hopen dat zoveel mogelijk buurtbewoners erbij kunnen zijn. Enne… neem de buren mee. De vereniging vindt het prettig te weten of u komt.

Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor dit feest

http://buurtbehoud.weesperzijdestrook.nl/17-juni-feestelijke-jaarvergadering/

Meer informatie over Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook kunt u vinden via:

http://buurtbehoud.weesperzijdestrook.nl/wp-content/uploads/2015/04/VBW_Buurtbericht_mei2017.pdf

 

2016

verslaglegging-informatie-avond-fase-2-21-november-2016

VOLKSHOTEL

25-10-2016

Beste buren,

Vijf jaar geleden zijn wij begonnen met de herontwikkeling van het Volkskrantgebouw. Wij hebben toen alleen de hoogbouw grondig aangepakt. Wij willen eind 2018 de laagbouw grondig aanpakken, zodat we met het Volkskrantgebouw weer tientallen jaren vooruit kunnen. Dit is nodig om een aantal technische redenen zoals vallende tegeltjes (waarvoor nu tijdelijke netten hangen) en asbest op de 3e verdieping van de laagbouw. Maar ook omdat wij een aantal problemen voor onszelf, de buurt en de gemeente willen oplossen, zoals fiets parkeren, afvalopslag en laden/lossen van bandjes in de nacht. Tenslotte willen we heel graag een nieuwe groep gebruikers aan onze ‘stad-in-de-stad’ toevoegen, namelijk mensen die voor langere tijd bij ons wonen (van enkele weken tot 9 maanden).

Wij willen voordat wij de plannen definitief bij de gemeente indienen graag met jullie in overleg zodat we jullie op- en aanmerkingen kunnen meenemen. Hieronder alvast ter voorbereiding op onze plannen een opsomming van wat we willen maken en welke problemen we daarmee voor jullie en ons willen oplossen. Onze plannen bestaan uit drie onderdelen:

We willen de 3e verdieping van de laagbouw een halve verdieping verhogen zodat deze verdieping nuttig gebruikt kan worden voor ruim 20 long-stay appartementen. Momenteel zit er een technische ruimte die we niet gebruiken.

Verder willen we een kelder bouwen tussen de ingang en het brede deel van ons parkeer terrein waar we een kleine 400 fietsen kwijt kunnen en waar we ons afval kunnen opslaan en goed scheiden.

Tenslotte willen we ter plaatse van de fietsenstalling een nieuw gebouw neerzetten waar we een kleine 20 long-stay appartementen kunnen creëren naast een nog in te vullen leuke winkel op de begane grond.

Graag nodigen we jullie daarom uit voor het gesprek zodat we jullie opmerkingen kunnen meenemen in de ontwerpen die we daarna bij de gemeente zullen indienen. Wij zullen die houden in de Houten Zaal van het Volkshotel op maandag 21 november om 20:00 uur

Met vriendelijke groeten,

Namens Job Heimans, Jose Dol en Job Staal

Petrie van Dorp


Hier volgen archiefitems

 

 

 

2015


Hier volgen archiefitems

2014


2013

Beleidsnotitie woonboten en oevergebruik Stadsdeel Oost

Concept

Aan:

  1. Busman, afdeling Planadvies en Vergunningen Waternet (vergunningenophetwateramsterdam@waternet.nl)
  2. Elgersma, nautisch adviseur Handhaving Stadsdeel Oost Amsterdam (h.elgersma@oost.amsterdam.nl)

 

Datum: 10-12-2013

Onderwerp: handhaving aan de Amsteloever Weesperzijde

Bij de leden van de Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook (VBW) en de leden van de Belangenvereniging Weesperzijde (BW) is na de vaststelling van de Beleidsnotitie “Woonboten en Oevergebruik” en de Nota “Vervanging en verbouwing woonboten” nog veel onduidelijk over hoe de handhaving in de praktijk gaat werken, temeer daar er ook sprake is van een verdeling van handhavingstaken tussen meerdere organisaties c.q. afdelingen.

Wij willen graag een gesprek met u aangaan over die handhaving mede omdat wij uit ervaringen in het verleden hebben geleerd dat er gemakkelijk misverstand kan ontstaan bij omwonenden over de verwachtingen die er leven t.a.v. de handhaving op de oever en het water langs de Weesperzijde. Onze verenigingen zien het ook als onze taak om onze leden zo goed mogelijk te informeren en misverstanden te voorkomen.

Om niet al te zeer in debat te hoeven gaan over teksten in bovengenoemde Nota en Beleidsnotitie hebben wij voor dit gesprek een aantal concrete vragen geformuleerd cq. concrete situaties geschetst om aan de hand daarvan van U te kunnen horen hoe de handhaving in die gevallen er uit ziet en hoe wij daar dan kennis van kunnen nemen.

De eerste vragen betreffen de procedure bij een aanvraag voor een omruilvergunning en de slotvragen hebben betrekking op de handhaving van het gebruik van de oever en het water.

!.    In het geformuleerde beleid zijn twee principes geformuleerd: de ideale wenselijke situatie en het handhaven van de bestaande situatie. Bij vervanging komt het er volgens ons op aan dat van de bestaande situatie gekomen wordt tot de wenselijke situatie.

Wij herkennen de hoofdregel dat bij vervanging nooit de huidige bestaande maten van de hoogte, breedte en lengte overschreden mogen worden.

Daarbij is er voor de Weesperzijde/Amsteloever een gebiedsspecifieke maatvoering aangenomen die in een aanhangsel bij de nota is gevoegd. Verder is er in bijlage 2 een lijst van individuele afwijkingen per adres opgenomen, niet per boot.

Vraag is nu: Is er een lijst van bestaande maten van de huidige woonboten op de verschillende adressen die correspondeert met de uitgegeven vergunningen en is die voor ons beschikbaar?

De maximale wenselijke hoogte is 2,5 meter boven waterniveau. Op dit moment zijn er verscheidene woonboten die die hoogte ruim overschrijden. Mogen wij er van uit gaan dat ten alle tijde bij vervanging of verbouwing die wenselijke hoogte als dwingende eis wordt geformuleerd?

Hoe te handelen met de overige maten bij vervanging of verbouwing ? Op dit moment heeft driekwart van de liggende woonboten afwijkende maten t.o.v. de wenselijke maten in de nota. Die wenselijke maten hebben een directe relatie met het wensbeeld om meer zicht op het water te krijgen. Tegelijkertijd worden de gegunde lengte en breedte maten geconserveerd aan de Weesperzijde. Hoe wordt er met de wenselijke maten omgegaan bij vervanging en verbouwing in het licht van die gewenste situatie?

In de nota wordt als wenselijke tussenruimte tussen de woonboten minimaal 2 meter en op de tweede rij 4 meter als wenselijk genoemd. In hoeverre speelt deze regel mee in de beoordeling van vervanging en verbouwing.

Een van de regels voor vervanging voor een schip ( vaartuig met authentieke elementen ) is dat deze alleen vervangen kan worden door een schip. Een vaartuig ( schip zonder authentieke elementen en vaak met opbouw) mag wel vervangen worden door een ark. Is het mogelijk om een schip tijdelijk te ontdoen van authentieke elementen om zo een omruilvergunning te krijgen voor een ark en het opnieuw authentiek gemaakte schip elders te verkopen? Het is toch ook juist dat bij een dergelijke omruil de ark moet voldoen aan de maximale maten van de nota en het oude schip dan niet meer als maatgevend kan gelden?

!!.   Er is een regel die zegt dat de boten op de tweede rij hart op hart moeten liggen met de boot op de eerste rij en dat de tweede rij geen eigen toegangsobject mag hebben. Dit om het zicht op het water zo optimaal mogelijk te doen zijn. Wie handhaaft deze regel?

In het overleg is afgesproken dat er geen andere objecten, niet zijnde boten tussen de woonboot en de oever en niet tussen de woonboten onderling zijn toegestaan. Wie handhaaft deze regel?

Er is een maximale breedte van het toegangsobject van 2 meter toegestaan en deze moet losliggend zijn. Wie handhaaft deze regel?

De maximale maat van een toegangsobject voor arken is 2 meter breed en een totaal oppervak van 10 m². Voor woonschepen is een aparte beoordeling voorgeschreven. Wie beoordeel en handhaaft deze regel?

Het is niet toegestaan bouwsels op de oever te maken. Wie handhaaft deze regel?

Wie beoordeelt de welstand en is er een Welstandsnota voor woonboten?

Tot slot willen wij opmerken dat het goed zou zijn dat er een heldere publicatie komt per deelgebeid waarin de gewenste normen zijn opgenomen, de toegestane afwijkingen die in de vergunningen voor de ligplaatsen zijn opgenomen en de manier van handhaven met contactadressen.

Met vriendelijke groet,

Cees Nuijten voorzitter VBW, Alfons van Stiphout bestuurslid VBW

Janny van Beeren, voorzitter BW